IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

10.09.2017

Regulamin

2017-09-10

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWGO

 „Informator dla Aktywnych”

zwanego dalej  portalem IDA lub stroną ida.pol.org.pl dostępnym pod adresem: www.ida.pol.org.pl 

 Rozdział I

 Postanowienia ogólne

 § 1 

 1. Regulamin ten określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego  „Informator dla Aktywnych” oraz korzystania z możliwości dodawania do portalu  IDA za pośrednictwem strony ida.pol.org.pl  następujących treści: danych organizacji (http://ida.pol.org.pl/baza-podmiotow), ogłoszeń (http://ida.pol.org.pl/ogloszenia), aktualności (http://ida.pol.org.pl/aktualnosci), wpisów do kalendarza (http://ida.pol.org.pl/kalendarium) i generatora wniosków http://ida.pol.org.pl/generator), czyli usług świadczonych drogą elektroniczną przez administratora portalu ida.pol.org.pl, Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, na rzecz Użytkowników portalu www.ida.pol.org.pl i Użytkowników Internetu. Zamieszczanie ww. treści jest bezpłatne i ma na celu wymianę informacji, komentarzy i opinii na różnorodne tematy, ściśle związane z działalnością organizacji polskich na Wschodzie. Dodanie treści/informacji do portalu jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
 1. Regulamin normuje obowiązki i zakres odpowiedzialności administratora, jako podmiotu zarządzającego serwisem oraz prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników serwisu.
 2. Warunkiem koniecznym do korzystania z serwisu jest akceptacja postanowień Regulaminu.

 

Rozdział II

Definicje

 § 2

 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

 1. Portalu Internetowym IDA, portalu IDA, portalu ida.pol.org.pl – rozumie się przez to serwis internetowy dostępny pod adresem  www.ida.pol.org.pl .
 2. Administratorze – rozumie się przez to podmiot prowadzący portal  internetowy IDA, którym jest  Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” z siedzibą w Warszawie ( w skrócie FPPnW).
 3. Regulaminie – rozumie się przez to Regulamin Portalu internetowego IDA określający warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu,  który jest dostępny pod adresem www.ida.pol.org.pl/regulamin.
 4. Użytkowniku – rozumie się przez to podmiot uprawniony i zarejestrowany na portalu IDA.
 5. Loginie – rozumie się przez to nazwę jednoznacznie identyfikującą Użytkownika Portalu IDA. 
 6. Haśle – rozumie się przez to ciąg znaków znany wyłącznie Użytkownikowi Portalu IDA, wymagany w procesie uwierzytelnienia. 
 7. Weryfikacji Użytkownika – rozumie się przez to proces przeprowadzany przez redaktorów portalu IDA  polegający na weryfikacji danych wprowadzonych podczas wypełniania „Wniosku o rejestrację” w celu założenia konta. 
 8. Aktywacji konta – rozumie się przez to czynności wykonywane przez pracownika portalu IDA. Aktywacja następuje po pomyślnie zakończonej weryfikacji Użytkownika, o ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej. 
 9. Procesie publikacji – rozumie się przez to proces umożliwiający synchronizację danych pomiędzy wewnętrznymi systemami administratora, a bazą potalu IDA. 

 

Rozdział III

 Zasady korzystania z Portalu Internetowego IDA 

§ 3 

 1. Utworzenie i korzystanie z konta w serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. Portal ida.pol.org.pl  jest dostępny dla Użytkowników publicznej sieci Internet.  Administrator portalu ida.pol.org.pl zastrzega sobie prawo do decyzji o opublikowaniu treści dodanych do portalu ida.pol.org.pl przez jego Użytkowników.
 3. Użytkownik  portalu ida.pol.org.pl publikuje treści wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator portalu ida.pol.org.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na stronach  ida.pol.org.pl .
 4. Administrator portalu IDA publikuje jedynie treści związane merytorycznie z tematyką portalu, czyli związane ze środowiskiem Polaków na Wschodzie, a szczególnie z działalnością organizacji polskich na Wschodzie. Treści niespełniających tego podstawowego warunku Administrator portalu IDA nie będzie publikować. Wyłączna decyzja w przedmiocie publikacji określonych treści podejmowana jest przez Fundację Pomocy Polakom na Wschodzie.
 5.  Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach ida.pol.org.pl treści sprzecznych z prawem, nieobyczajnych i wulgarnych, wzywających do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej, czy też propagujących przemoc, treści o charakterze politycznym, treści o charakterze ściśle komercyjnym, łamiących prawo autorskie, ustawę o ochronie danych osobowych, a także takich, co do których zachodzi podejrzenie, że naruszają dobra osobiste osób trzecich. Treści takich Administrator portalu ida.pol.org.pl nie będzie publikować. Zamieszczanie przez Użytkowników wpisów z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej.
 6.  Administrator portalu IDA dołoży wszelkich starań, aby opublikować treści, które nie naruszają punktów 4 i 5, w ciągu 3 dni roboczych. Termin ten nie jest gwarantowany. Administrator portalu ida.pol.org.pl zastrzega sobie również prawo do blokowania użytkowania portalu ida.pol.org.pl w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 4 i 5 regulaminu.
 7. Użytkownik  zamieszczając treści w portalu IDA przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez Administratora z portalu ida.pol.org.pl zamieszczonych przez niego treści jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia treści ze względu na naruszenie postanowień pkt. 4 i 5 regulaminu lub z innych względów prawnych.
 8.  Administrator portalu IDA nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych Użytkowników ida.pol.org.pl innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 9.  Administrator portalu IDA dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania ida.pol.org.pl, jednakże informuje, że w wypadku awarii, klęsk żywiołowych itp. istnieje możliwość, że zgromadzone dane zostaną utracone, a treści Użytkownika nie zostaną opublikowane w portalu ida.pol.org.pl.
 10.  Administrator portalu IDA zastrzega sobie prawo do skracania, redagowania bądź niepublikowania nadesłanych tekstów. Dobrowolne przysłanie tekstu do publikacji oznacza przeniesienie autorskich praw majatkowych do przesłanych tekstów, zdjęć, filmów na Administratora portalu ida.pol.org.pl, bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych na polu eksploatacji ‘publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w  wybranym przez siebie czasie i miejscu’ – co oznacza, że ma ona prawo do publikowania tekstu na stronach portalu  ida.pol.org.pl. Administrator portalu zakłada ponadto, że osoba przysyłająca tekst do publikacji zgadza się na wykorzystania go w innych nośnikach.
 11. Użytkownik przesyłając, publikując materiały na portalu IDA przekazuje Administratorowi autorskie prawa majątkowe do nadesłanych materiałów i prawa pokrewne wraz z prawem zezwalania na wykorzystywanie autorskich praw zależnych. 
 12. W sprawie jakichkolwiek roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie (np.: ochrona wizerunku, naruszenie majątkowych praw autorskich) w związku z wykorzystaniem i upowszechnieniem przesłanych przez Użytkownika tekstów, zdjęć, filmów  przez Administratora, odpowiedzialność ponosi Użytkownik, który przesłał dany materiał do publikacji.
 13. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić od jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej Administratora w sytuacji o której mowa w pkt. 12.
 14.  Administrator portalu ida.pol.org.pl udzieli Użytkownikom pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania. Zgłoszenia, reklamacje dotyczące funkcjonowania portalu ida.pol.org.pl można przesyłać na adres: redakcja@ida.pol.org.pl.
 15. Reklamacje dotyczące usług, o których mowa w Regulaminie (w tym dotyczące realizacji przez ‘FPPnW’ uprawnień polegających na blokowaniu lub usuwaniu treści zamieszczanych przez Użytkowników lub blokowaniu dostępu do usług w obrębie Serwisów Internetowych) należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: ida.pol.org.pl lub na piśmie na adres ‘FPPnW’. ‘FPPnW’  rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.
 16. Niedopuszczalne jest także umieszczanie przez Użytkowników na stronach ida.pol.org.pl wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony.
 17. Każdy, kto wykonuje operacje w ramach portalu, ponosi odpowiedzialność za skutki swoich działań.
 18. Korzystanie z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie jest możliwe przy spełnieniu następujących wymagań technicznych:
 • połączenie z siecią Internet,
 • przeglądarka internetowa (o standardzie odpowiadającym aplikacji Chrome 28.0+, Edge 41+, Firefox 22.0+, Safari 6.0+, Internet Explorer 9+), z włączoną obsługą JavaScript,
 • aktualny system operacyjny, wspierany przez producenta.

 

Rozdział IV 

§ 4 

Rejestracja konta Użytkownika 

 1. Rejestracja Użytkownika dokonywana jest poprzez wypełnienie „Wniosku o rejestrację konta”, dostępnego na stronie głównej serwisu. 
 2. Rejestracja Użytkownika przebiega w następujący sposób:

Zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja i podanie danych wymienionych niżej, niezbędnych do identyfikacji Użytkownika serwisu: 

 1. adres e-mail;
 2. imię i nazwisko;  
 3. dane organizacji:
 • pełna nazwa organizacji (zgodnie z dokumentem rejestracyjnym);
 • telefon;
 • ulica;
 • kod;
 • kraj;
 • obwód;
 • miasto;
 • strona www podmiotu;
 • zaznaczenie lokalizacji siedziby organizacji na mapie;

      D.   Dane osoby upoważniona do reprezentowania wnioskodawców;

 • imię i nazwisko;
 • stanowisko;
 • numer telefonu;
 • numer tel. kom.;
 • e-mail;

       E.   Załączenie dokumentów potwierdzających autentyczność organizacji;

       F.    Zaznaczenie pola o akceptacji regulaminu;

       G.   Następnie należy przycisnąć przycisk „Zarejestruj się”;

       H.   Do czasu dokonania weryfikacji dostęp do konta jest niemożliwy;

       I.   Pomyślna weryfikacja kończy się aktywacją konta.

 

Rozdział V

Dane osobowe 

§ 5 

 1. Użytkownik udziela administratorowi portalu IDA zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Informacje zawarte we „Wniosku o rejestrację konta” wykorzystywane będą przez administratora do weryfikacji  Użytkownika ubiegającego się o dostęp do serwisu, identyfikacji Użytkowników systemu oraz do zapewnienia jak najwyższej jakości obsługi Użytkownika.
 3. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych jego danych w każdym czasie, jak również ma prawo do ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia z bazy serwisu.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o nowych funkcjonalnościach Portalu IDA.

 

Rozdział VI

Zasady korzystania z portalu 

§ 6 

 1. Wszelkie działania mające na celu utrudnienie lub destabilizowanie działania portalu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, administrator zablokuje konto Użytkownika oraz może zgłosić czyn zabroniony właściwym organom.
 2. Akceptując Regulamin Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do zaniechania jakichkolwiek działań na szkodę administratora oraz innych Użytkowników.

  

Rozdział VII

Obowiązki Administratora

 § 7 

 1. Administrator zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. 
 2. Administrator zobowiązuje się zabezpieczyć dane osobowe przed ich utratą, uszkodzeniem, udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz zmianą lub zniszczeniem. 

 

Rozdział VIII

Uprawnienia Użytkownika

  § 8 

 1. Użytkownik nie ma prawa korzystania z kont innych Użytkowników oraz udostępniania swojego konta innych osobom lub podmiotom. Użytkownik nie ma prawa posiadania dodatkowych kont. W każdym przypadku zmiany danych, wymaganych do rejestracji Użytkownika w Portalu IDA, Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym administratora w celu aktualizacji tych danych. Użytkownik ma prawo żądać usunięcia swojego aktywnego konta z Portalu Internetowego. W celu usunięcia swojego aktywnego konta Użytkownik zobowiązany jest powiadomić pisemnie o tym fakcie administratora. 

 

Rozdział IX

Odpowiedzialność Administratora

§9 

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania podmiotu posiadającego dostęp do Portalu Internetowego. 
 2. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. 
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu wywołane siłą wyższą lub awarią. 
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron/serwisów portalu ida.pol.org.pl bez podawania przyczyn takiego działania. 
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w serwisie. O planowanych przerwach technicznych i czasie ich trwania użytkownicy zostaną powiadomieni na głównej stronie portalu. 

 

Rozdział X

Przepisy końcowe

 § 10 

 1. Regulamin Portalu Internetowego dostępny jest pod adresem strony internetowej: http://ida.pol.org.pl/regulamin
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu Portalu Internetowego w każdym czasie. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.