IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE kancelaria prezesa rady ministrów

14.05.2019

Dom Polski w Żytomierzu obchodzi 20-lecie powstania

Rocznice, obchody, Aktualności Ukraina, Obwód żytomierski, Żytomierz 2019-05-14

Historia Domu sięga 1997 roku kiedy prezes Zjednoczenia Polaków Żytomierszczyzny „Polonia” Tadeusz Reńkas zwrócił się do Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” z inicjatywą otwarcia w Żytomierzu domu dla wszystkich Polaków.


Tą inicjatywę poparło wielu instytucji w Polsce i na Ukrainie. Do powstania placówki przyczynili się m.in. prof. Andrzej Stelmachowski, założyciel i pierwszy prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Emilia Chmielowa – prezeska Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie.

W roku 1999 odbyła się uroczystość otwarcia Domu Polskiego z udziałem gości z Polski i Ukrainy. Pierwszym dyrektorem Domu był pan Kazimierz Ratuszyński (prezes Katolickiego Klubu Sportowego „Polonia”). Następnie obowiązki dyrektora pełniła pani Mirosława Starowierowa (prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów Żytomierszczyzny). W roku 2001 stanowisko dyrektora objął pan Jerzy Bagiński. W roku 2011 na dyrektora żytomierskiego Domu Polskiego mianowano panią Irenę Perszko. Ze zmianą dyrektora kardynalnie zmienił się tryb i charakter funkcjonowania Domu – placówka zaczęła realizować własne projekty i aktywnie współpracować z organizacjami polskimi regionu.

Działalność Domu Polskiego obejmuje nauczanie języka polskiego, polskiej kultury i historii. Na zajęcia językowe uczęszczają dzieci, młodzież i osoby starsze. W ramach działalności oświatowej odbywają się także wycieczki krajoznawcze, konkursy edukacyjne i rozrywkowe, spotkania tematyczne, okrągłe stoły etc.

W celu popularyzacji poezji polskiej od 2012 roku w różnych ośrodkach – szkołach państwowych, szkółkach sobotnio-niedzielnych, organizacjach polskich – odbywa się regionalny konkurs recytatorski pt. „Te słowa istniały zawsze…”, który cieszy się wielką popularnością wśród uczniów. Ważnym przedsięwzięciem inicjowanym przez Dom Polski są Igrzyska Polonijne dla młodzieży szkolonej w Dowbyszu.

W celu popularyzacji polskiej kultury Dom Polski regularnie organizuje koncerty z udziałem miejscowych zespołów polonijnych oraz zaprasza wykonawców z Polski. Z inicjatywy Domu Polskiego w Żytomierzu występowali m.in. pianista wirtuoz Marcin Dominik Głuch, muzykująca rodzina Pospieszalskich, zespół „Bracia Steczkowscy” oraz „Orkiestra przede wszystkim rozrywkowa” z Katowic.

Przy Domu działa Wokalny Zespół Dziecięcy „Kwiaty”, który wykonuję polskie pieśni patriotyczne, ludowe oraz kolędy. Także placówka współpracuję ze znanym Kameralnym Chórem Polonijnym im. J. Zarembskiego (kierownik artystyczny – Zasłużony dla Kultury Polskiej Jan Krasowski).

Od roku 2016 placówka wydaje kwartalnik informacyjny „Biuletyn Domu Polskiego w Żytomierzu”, który w postaci wydrukowanej i elektronicznej wysyłany jest do około 100 adresatów w Polsce i na Ukrainie.

Przy realizacji swych inicjatyw Dom Polski zawsze opiera się na polskich organizacjach społecznych z Żytomierza i obwodu. Bez skutecznej współpracy z ośrodkami polskimi nie byłaby możliwa tak różnorodna działalność placówki. Jednocześnie polskie organizacje mają możliwość wykorzystywania Domu dla swej działalności statutowej.

Funkcjonowanie Domu Polskiego możliwe jest wyłącznie dzięki dofinansowaniu Senatu RP za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Tekst: Walentyna Jusupowa

Redakcja: IDA

Fot. Andrij Boluch