IDA POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

14.03.2019

"Trzy państwa razem są mocniejsze niż osobno, o to chodzi."

Aktualności, Wywiad, Materiały własne Polska

Wywiad z Zastępcą Dowódcy płk Arturasem Jasinskasem i Szefem Sztabu płk Michałem Małyskiem z Brygady litewsko-polsko-ukraińskiej, LITPOLUKRBRIG.


Agata Gornatkiewicz (A.G.): Niedawno minęły 2 lata odkąd Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada uzyskała pełną zdolność operacyjną, jak Pan ocenia ten okres? Czy międzynarodowa współpraca w ramach LITPOLUKRBRIG przynosi zamierzone efekty? Czy udało się zrealizować przyjęte cele?

Płk Michał Małyska (M.M.) Czas nie został zmarnowany. Osiągnięcie pełnej zdolność operacyjnej zostało potwierdzone przez Międzynarodowy Zespół Certyfikujący, złożony między innymi z przedstawicieli armii Stanów Zjednoczonych, podczas ćwiczenia Common Challenge, któremu poddane zostało Dowództwo Brygady wraz jednostkami afiliowanymi. Przeprowadzone ono zostało w oparciu o zapisy zawarte w CREVAL (Combat Readiness Evaluation Programme) na obiektach Ośrodka Poligonowego w Nowej Dębie w grudniu 2016 roku. Działania Brygady zostały ocenione bardzo wysoko a dzięki uzyskaniu pełnej gotowości operacyjnej zyskaliśmy możliwość uczestnictwa w ćwiczeniach, prowadzenia szkoleń, m. in. przeznaczonych dla sztabów batalionów ukraińskich oraz wykonywania innych zadań zleconych przez przełożonego.

Płk Arturas Jasinskas (A.J.)Teraz już tylko kontynuujemy i poszerzamy nasze horyzonty, co jest możliwe dzięki  pełnemu wsparciu naszych władz, zarówno wojskowych jaki i politycznych. Każda ze stron ma swój interes w tym, żeby wspierać działalność Brygady.

Każda z trzech stron ma też swój własny budżet i wszyscy rozumieją jakie są potrzeby, w związku z tym nie mamy ograniczeń finansowych. To pozwala nam uczestniczyć w ćwiczeniach i działać w normalnych warunkach. Polska ma w tym największy wkład.

M.M. Już tłumaczę. Naszym przełożonym jest Międzynarodowa Grupa Koordynacyjna składająca się z 6 członków – po dwóch z każdego kraju – którzy w imieniu Ministrów Obrony trzech państw tworzących LITPOLUKRBRIG sprawują zwierzchnią władzę nad Brygadą. Podczas spotkań Grupy Koordynacyjnej, które zgodnie z dokumentami odbywają się cztery razy do roku, dowódca składa meldunek z działalności bieżącej i zadań stojących przed Brygadą w kolejnym kwartale, otrzymuje również wytyczne do dalszego funkcjonowania. Grupa Koordynacyjna zatwierdza też międzynarodowy budżet, na który składa się kontrybucja trzech państw, stanowiący podstawę zabezpieczenia finansowego dla realizacji zadań realizowanych przez Dowództwo.Kwota wkładu przypadająca na dane państwo uzależniona jest od liczby jego żołnierzy służących w LITPOLUKRBRIG.Na tej podstawie Polska, jako że ma najwięcej żołnierzy pokrywa największą część budżetu, około 76 %. Reszta jest podzielona pomiędzy Litwę i Ukrainę. Te środki pokrywają wydatki za prąd i wodę, transport czy za udział w ćwiczeniach. Nie dotyczy to zakwaterowania i wyżywienia, które są pokrywane bezpośrednio z budżetu krajowego.

A.G. Czego polscy żołnierze mogą się nauczyć od swoich kolegów z Litwy i Ukrainy, co jest wartością dodaną wspólnej służby w ramach jednej brygady?

M.M Wymiana doświadczeń to jedna z głównych zalet służby w Brygadzie Wielonarodowej!

Dotyczy to zarówno kwestii związanych z naszym zawodem jak również poznawania kultury i historii naszych partnerów. W tym pierwszym aspekcie, wspólnie z Litwinami, którzy podobnie jak my są członkami NATO przekazujemy wiedzę kolegom z Ukrainy poprzez uczenie ich procedur obowiązujących w Sojuszu. W zamian za to wzbogacamy swoją wiedzę na temat praktycznego działania w oparciu o doświadczenia żołnierzy, którzy brali czynny udział w konflikcie na wschodzie Ukrainy.

Jeżeli chodzi o drugi aspekt, w naszej Brygadzie obowiązuje zasada, że wszystkie święta narodowe obchodzimy wspólnie. Jest to doskonała okazja do poznania tradycji i historii związanych z tego typu wydarzeniami. Dzięki temu poznajemy również kulturę naszych krajów partnerskich.

Oddzielnym tematem jest możliwość ustawicznego podnoszenia kwalifikacji językowych. W naszym środowisku oficjalnym językiem jest język angielski. Dzięki codziennemu obcowaniu z językiem obcym podnosimy nasze umiejętności w tym zakresie zarówno w mowie jak i w piśmie.

A.G. A co wnosi do współpracy strona litewska?

M.M.Tu różnią nas tylko pewne detale, co nie zmienia faktu, że każde nowe doświadczenie czy uwaga wiele wnosi do warsztatu pracy każdego z nas. 

A.J. Uczymy się historii wojskowej, a to dodaje bardzo dużo do normalnego wojskowego doświadczenia przydatnego w planowaniu military art. Polski military art jest inny niż na Litwie. Jak pracujesz wspólnie to dostajesz inne informacje i zdobywasz nowe doświadczenie.

A.G. Czyli wartością dodaną wspólnej służby w ramach jednej brygady jest wymiana doświadczenia?

M.M.  A.J.  O właśnie! Tak.

A.G. Patronem Brygady jest hetman Wielkiego Księstwa Litewskiego, Konstanty Ostrogski, który z powodzeniem dowodził wojskami w walkach przeciwko armii tatarskiej i moskiewskiej. Jakie obecnie wspólne cele i wartości łączą żołnierzy  z trzech krajów?

 A.J.  Myślę, że jest jedna najważniejsza rzecz. 500 lat temu oni mieli jednego największego przeciwnika i ten sam jest teraz.

 M.M. (Śmiech).

 A.J. Jest ten sam sąsiad i możliwy przeciwnik. To znaczy, że nic się nie zmieniło, że wciąż musimy, my te trzy strony, w duchu Ostrogskiego tworzyć naszą obronę i bezpieczeństwo.

 M.M. Trzy państwa razem są mocniejsze niż osobno, o to chodzi.

 A.G. Motto przewodnie Brygady to …

M.M. Multinational Brigade…United for peace. Każdy tydzień rozpoczynamy rozprowadzeniem, podczas którego dowódca ceremonii składa dowódcy meldunek, po czym wciągane na maszt są trzy flagi narodowe. Dowódca po przybyciu w miejsce zbiórki wita się z żołnierzami słowami: Multinational Brigade. Odpowiedź – United for Peace!

 A.J. Nasze hasło to właśnie – Zjednoczeni dla pokoju. A na Facebooku jest napisane: Three nations – one Vision. To mi się też podoba. To nasze nieoficjalne hasło. A historia Ostrogskiego jest wspólna i w tym duchu działamy.

M.M. Rok temu patron został nadany oficjalnie naszej Brygadzie i przed naszym wejściem stoi popiersie Ostrogskiego. W dniu otwarcia, mniej więcej w kwietniu, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim organizowane było sympozjum poświęcone naszemu patronowi, byli reprezentanci z każdego państwa, opowiadali o nim ze swojego punktu widzenia.

A.G. A sam pomysł na wybranie hetmana Konstantego Ostrogskiego patronem  Brygady skąd się wziął?

M.M. A to już była decyzja na wyższym szczeblu. Inicjatorem była Grupa Koordynacyjna. Następnie propozycja musiała uzyskać akceptację Parlamentów trzech państw.

 Zastępca Dowódcy LITPOLUKRBRIG płk Arturas Jasinskas 

Szef Sztabu LITPOLUKRBRIG płk Michał Małyska

Rozmowę przeprowadziła Agata Gornatkiewicz z Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Galeria